Vedtægter for Lind Hallen

§ 1: Lind Hallen

Lind Hallen er en selvejende institution.

§ 2: Institutionens hjemsted 

Institutionens hjemsted er: Lind Hallen, Kollundvej 33, 7400 Herning – Herning kommune.

§ 3: Institutionens formål

Institutionens formål er at drive idrætshallerne i Lind og sikre udvidelsesmuligheder i forhold til områdets ønsker og behov.
Hallen skal være samlingssted for idrætslige og kulturelle aktiviteter samt til øvrige formål, der kan tjene hallens og områdets interesser.

§ 4: Repræsentantskabet 

Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter fra hver af de foreninger, der er med i repræsentantskabet samt 1 repræsentant udpeget af Herning byråd.
De valgte medlemmer behøver ikke være medlemmer af de pågældende foreningers bestyrelse.
I repræsentantskabet har hvert medlem 1 stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt – dog således at hvert fremmødt medlem kun kan have 1 fuldmagt.
Som institutionens øverste myndighed skal repræsentantskabet godkende anlægsinvesteringer og pantsætning af fast ejendom.

Evt. låneomlægning af eksisterende lån kan dog effektueres af en enig bestyrelse.

Den enkelte forening er pligtig at meddele bestyrelsen om medlemsændring i repræsentantskabet,senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og 8 dage før et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabets sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal, jf. dog § 9.
Der føres referat over repræsentantskabets møder.

§ 5: Valg af bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Repræsentantskabet vælger af sin midte en bestyrelse på 6 medlemmer og 2 suppleanter.
KLG’s fællesformand er automatisk medlem af bestyrelsen og skal ikke vælges på repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsesformanden vælges på repræsentantskabsmødet for en 2-årig periode.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer gælder ligeledes for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
På lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed foretages der omvalg mellem de involverede kandidater. Er der fortsat stemmelighed efter omvalget, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.

§ 6: Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager hallens drift og repræsenterer institutionen i alle sager og handler på dennes vegne.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I disse udvalg kan udpeges personer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, når disse er i besiddelse af særlig kundskab på de ønskede områder.
Nedsatte udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.
Bestyrelsen kan ansætte en halinspektør og øvrigt personale til at forestå hallens daglige drift.
Lejemål skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan bemyndige halinspektøren til at forestå og godkende lejemål.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Der føres protokol og udsendes referat over bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer ved starten på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7: Dagsorden – repræsentantskabsmøde 

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.
Den skriftlige dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning v. formanden.
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Godkendelse af det kommende års budget.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 5.
  • Valg af revisor, jf. § 13.
  • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
Alle forslag skal være skriftlige.
Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette meddeles repræsentantskabets medlemmer senest 1 uge før mødet. Samme forhold er gældende i forbindelse med indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Under dagsordenens pkt. 8 kan eventuelle forslag ikke sættes under afstemning.

§ 8: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder holdes, når mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer skriftligt anmoder herom, eller når bestyrelsen finder det påkrævet.
Anmodning om indkaldelse til ekstraordinære møder skal være skriftlige.
Det skal af den udsendte dagsorden tydeligt fremgå, hvilke punkter, der skal behandles på mødet. Repræsentantskabet indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 9: Ændring af vedtægter m.v.

Beslutning om ændringer af vedtægter, udelukkelse af foreninger, afhændelse af bygninger og institutionens opløsning kræver at repræsentantskabet vedtager forslaget med mindst 2/3 stemmeflertal.
Sådanne vedtagelser kræver at 4/5 af repræsentantskabet er mødt op.
Er dette ikke tilfældet indkaldes til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.
Der skal være mindst 14 dage mellem de 2 møder.

§ 10: Institutionens opløsning 

I tilfælde af institutionens opløsning anvendes en eventuel formue til idrætslige og andre kulturelle aktiviteter i Kollund/Lind-området og efter Herning kommunes godkendelse.

§ 11: Institutionens forpligtelser m.v.

For institutionens forpligtelser indestår institutionens formue. Undtaget herfra er de kommunegarantier, der er indgået for bygningernes faste lån. Disse garantier effektueres på de for garantierne gældende vilkår.
Intet økonomisk ansvar skal kunne gøres gældende mod institutionens ledelse eller mod den, der har ydet institutionen økonomisk støtte, bortset fra evt. bankgarantier o.lign.
Hverken bidragydere eller andre til institutionen knyttede personer eller foreninger er ejere eller kan få andel i institutionens formue eller driftsoverskud.
Formue og driftsoverskud skal stedse tilhøre den selvejende institution.

§ 12: Regnskabsår 

Regnskabsåret løber fra den 1/1 – 31/12.

§ 13: Revision 

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges på repræsentantskabsmødet.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde i marts skal et eksemplar af årsregnskabet forsynet med revisors påtegning og bestyrelsens underskrift afleveres til Herning kommune.

§ 14: Betalinger 

Betalinger for halleje m.v. skal ske til de af bestyrelsen anvise pengeinstitutter. Ved udbetalinger tegnes institutionen af bestyrelsens formand og kasserer.Formanden kan give kasseren fuldmagt til alene at disponere på hallens bankkonti.Udbetalingsbilag skal være påtegnet af halinspektøren eller en af bestyrelsen bemyndiget person. 

§ 15: Udlejning af hallen 

Bestyrelsen anmoder hvert år senest 15. april de foreninger, der sædvanligvis benytter hallen om at fremsætte ønsker for den kommende sæson, der løber fra 1/8 til 31/7.
Bestyrelsen udsender senest 1. maj en plan over halfordelingen for den kommende sæson.
Bestyrelsen kan bemyndige halinspektøren til at forestå fordelingen af timer – dog således at det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning, såfremt der blandt brugerne ikke kan opnås enighed om fordelingen.
De i repræsentantskabet siddende foreninger har ret til forlods timeleje, når det vedrører den faste sæsonudlejning.
Forespørgsler om fast sæsonudlejning til foreninger, der ikke sidder i repræsentantskabet, behandles af bestyrelsen.
Halbestyreren kan, jf. § 6, bemyndiges til at forestå den øvrige udlejning, når det ikke har karakter af sæsonudlejning.

§ 16: Kantine og kiosk 

Kantine og kiosk drives af en af bestyrelsen antaget forpagter for dennes egen regning og risiko efter de aftaler der indgås mellem bestyrelse og forpagter.
Bestyrelsen har dog bemyndigelse til ved særlige arrangementer at fravige dette efter særlig aftale med forpagteren.

§ 17: Oplysninger til Herning kommune 

Herning Byråd er berettiget til at afkræve institutionen oplysninger om ethvert forhold til belysning af, om institutionen og ejendommen drives på forsvarlig måde og i overensstemmelse med formålet.
Sammensætning af institutionens repræsentantskab og bestyrelse og ændringer heri skal indberettes til Herning kommune.

§ 18: Optagelse af nye foreninger 

Nye foreninger kan optages i repræsentantskabet efter anmodning.
Afgørelse om optagelse og udelukkelse træffes af repræsentantskabet.

Således vedtaget på det konstituerende repræsentantskabsmøde den 9. maj 1978, revideret den 18. februar 1980, den 6. januar 1981, den 18.marts 1999 samt på repræsentantskabsmødet den 19. marts 2013 og igen den 30. marts. 2017

Lind, den 30. marts 2017 

Sign: Erling Mikkelsen
Formand
Sign: Niels Kr. Hedegaard
Dirigent

Booking Kalender

 

ALPI HALLEN

Kollundvej 33

DK-7400 Herning

Tel.: +45 9722 5253

alpi{at}alpihallerne.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 08.00 - 22.00

Lørdag og søndag efter
aftale/stævner/arrangementer